• Prijímacie skúšky aktualizácia 30.4.2021

     • V ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa uchádzač negatívnym testom nepreukazuje (aktualizované 29.4.2021).

      Chorého žiaka alebo žiaka v karanténe písomne ospravedlní jeho zákonný zástupca čestným prehlásením, najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prehlásení uvedie odbor, na ktorý sa hlási a termín do kedy je v karanténe.

      Riaditeľ školy určí pre konanie prijímacej skúšky náhradný termín tak, aby sa skúška konala v čo najkratšom čase po skončení ochorenia alebo karantény. Náhradný termín riaditeľ školy písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača a oznámi uchádzačovi.

      V deň konania skúšky v náhradnom termíne uchádzač doloží potvrdenie od pediatra o ukončení karantény.

     • OZNAM PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     • Vzhľadom na to, že do dnešného dňa niektorí zákonní zástupcovia prihlásených žiakov nedostali pozvánku na prijímacie skúšky oznamujeme, že prvý termín sa koná 3.5.2021 pre odbory:

      Odbor praktická sestra prezentácia od 7,00 do 7,30 hod. (okrem integrovaných – tí začínajú o 10,00 hod.)

      Odbor zdravotnícky laborant prezentácia od 10,00 do 10,30 hod.

      Odbor asistent výživy prezentácia od 10,00 – 10,30 hod.

      Žiak si prinesie písacie potreby, občiansky preukaz (alebo iný doklad s fotografiou), rúško alebo respirátor.

       

      Prvý termín – talentová skúška odbor masér sa koná 5.5.2021 prezentácia od 7,00 do 7,30 hod.

      Žiak si prinesie občiansky preukaz (alebo iný doklad s fotografiou), rúško alebo respirátor, cvičebný úbor a obuv.

      Na základe posledných informácii ministra školstva, žiak sa musí pri vstupe do školy preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní.

     • Rúško / respirátor

     • Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021 uverejnenej 15. apríla 2021 sa od pondelka 19. apríla 2021 používa na prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch školy rúško, šál alebo šatka. Na odbornej klinickej praxi v zdravotníckych zariadeniach sa naďalej musí používať respirátor.

      vedenie SZŠ

     • Oznam - šk. jedáleň

     • V súvislosti s nástupom do školy v pondelok 19.4.2021 vedúca šk. jedálne oznamuje:

      - žiaci, ktorí prídu ráno do školy do 8:30 hod. sa budú prihlasovať na obed písomne na vrátnici školy (dohliada služba, vrátnička školy)

      - žiaci, ktorí pôjdu v pondelok na prax do nemocnice a do iných zmluvných zariadení sa môžu prihlásiť na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 19.4.2021 do 8:30 hod.

      - žiaci, ktorí prídu na vyučovanie neskôr ako 8:30 sa prihlásia na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 19.4.2021 do 8:30 hod.

      - učitelia, ktorí prídu ráno do práce do 8:30 hod. sa zapíšu na obed na vrátnici školy

      - učitelia, ktorí začínajú neskoršou hodinou alebo začínajú praxou sa môžu prihlásiť na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 19.4.2021 do 8:30 hod.

      Na ďalšie dni sa môžete prihlásiť už v škole.

      vedúca šk. jedálne

     • Oznam

     • od pondelka 19. apríla 2021 sa začína prezenčné vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole v Žiline pre všetky ročníky denného a externého štúdia.
      Stále platí, že žiaci sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti COVID-19.
      Žiaci, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte Rosinská cesta 4, Žilina, oznámia svoj záujem do štvrtka 15.4.2021 do 22:00 hod. na mail: emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
      Nástup do internátu bude možný v pondelok 19.4.2021 po vyučovaní.  V prílohe nájdete pokyny k nástupu do školy a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie o bezinfekčnoosti neplnoletý (stiahnete tu...)

      Vyhlásenie o bezinfekčnoosti plnoletý (stiahnete tu...)

      POKYNY SZS ŽIlina platné od 19.04.2021 (stiahnete tu...)

      Daniela Peclerová, riaditeľka SZŠ

     • Oznam

     • od pondelka 12. apríla 2021 do piatku 16. apríla 2021 sa bude pokračovať v kombinovanej forme štúdia:
      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,
      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,
      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,
      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.
      - žiaci III.F - pondelok 12.apríla 2021 a streda 14. apríla 2021 - prezenčné vyučovanie v škole.


      Stále platí, že tí žiaci, ktorí prídu do školy na prezenčné vyučovanie, sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti COVID-19.
      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka SZŠ

     • Oznam

     • od stredy 7. apríla 2021 do 9. apríla 2021 sa bude vyučovať v kombinovanej forme štúdia:
      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,
      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,
      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,
      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.
      - žiaci III.F - streda 7. apríla 2021 - prezenčné vyučovanie v škole (8. a 9.4.2021 - dištančne).

      Stále platí, že tí žiaci, ktorí prídu do školy na prezenčné vyučovanie, sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti COVID-19.
      Mgr. Daniela Peclerová