• Deň v znamení vybíjanej

     • Dňa 29.9. 2022 sa na škole uskutočnili majstrovstvá vo vybíjanej. V súťaži, ktorá trvala 3 vyučovacie hodiny zvíťazila I. D pred I.C. Na pomyselný stupeň pre víťazov sa dostala aj I. B za tretie miesto.

      Úspešným družstvám gratulujeme a tešíme sa na účasť žiakov prvých ročníkov na ďalších  športových podujatiach, ktoré sa budú organizovať v nasledujúcich mesiacoch. 

     • Exkurzia IV.D v KOS ZSS

     • IV.D trieda dňa 09.09.2022 absolvovala exkurziu v Krajskom operačnom stredisku záchrannej zdravotnej starostlivosti v Žiline, ktoré sídli na ulici Janka Kráľa. Triedu sprevádzali Mgr. Petra Proftová a Ing. Miroslav Bobčík. Oboznámili  žiakov s prácou zamestnancov a priestormi KOS ZSS.

      KOS ZZS je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je  Ministerstvo zdravotníctva SR.  Zabezpečuje príjem tiesňového volania (155) a realizáciu odozvy na tiesňové volanie, v p. p. vydáva pokyn ambulancii ZZS na zásah, riadi, koordinuje a vyhodnocuje ZZS tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť. V rámci Slovenskej republiky pôsobí 8 krajských OS ZZS.

      Zamestnanci pracovísk OS ZZS sú kvalifikovaní, profesionálni odborníci v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sú pravidelne školení v odborných zdravotníckych a komunikačných zručnostiach.

      Poskytovatelia ZZS sú základnou zložkou integrovaného záchranného systému, ktorý vykonáva ZZS na zásahovom území SR.

      Mgr. Jarmila Psotová

     • Odborná exkurzia IV.F v MBC

     • Dňa 22.9.2022 a 29.9.2022 sa žiaci 4. ročníka odboru zdravotnícky laborant zúčastnili odbornej exkurzie v Martinskom bioptickom centre v Martine na tému: Spracovanie a laboratórna diagnostika kostnej drene.

      Žiaci sa oboznámili s príjmom, registráciou, excidovaním, dekalcifikáciou a spracovaním vzoriek kostnej drene v tkanivovom procesore. Po spracovaní, sa vzorky kostnej drene zaliali do parafínu a následne po stuhnutí  ich laborantky rezali na sánkovom mikrotóne. Na rozdiel od bežnej biopsie, kde laborant v prvom kroku reže len jedno základné sklo - hematoxylín- eozín, tu sa reže štandardný panel metód používaný pri vyšetreniach KD. Sú to:

      • HE ( hematoxylín- eozín)
      • farbenie Giemsa- Romanowski
      • PAS
      • farbenie retikulínových vlákien podľa Gomoriho
      • farbenie železa podľa Pearlsa
      • dôkaz Naphtol- AS-D- chloracetátesterázy

       V ďalšej časti odbornej exkurzie sme sa oboznámili s imunohistochemickými metódami. Termínom imunohistochémia označujeme všetky techniky využívajúce mono alebo polyklonálne protilátky, ktorými lokalizujeme a vizualizujeme príslušné tkanivové antigény. Predmetom jej skúmania je detekcia antigénov združených s nádorovými bunkami a možnosti imunohistochemickej klasifikácie nádoru podľa pôvodu.

       Vysvetlili nám princípy a postupy základného farbenia HE , ako aj princípy a postupy špeciálnych farbení. Tak ako aj v laboratóriách klinickej biochémie a hematológie, tak aj v tomto bioptickom laboratóriu sme sa stretli s analyzátormi. Analyzátory používajú na imunohistochemické vyšetrenia a špeciálne vyšetrenia, ako aj na základné farbenie H-E.

      V poslednej časti odbornej exkurzie sme sa venovali mikroskopickému obrazu kostnej drene -mikroskopovali preparáty z kostnej drene. Tieto preparáty boli farbené základným farbením H-E, špeciálnymi farbeniami- Giemsa – Romanowski, PAS, Gomori, Pearls, chloracetátesteráza..  

      Odborná exkurzia bola pre žiakov veľkým odborným prínosom.

      Mgr. Miroslava Pučkovicová

     • Biela pastelka 2022

     • Kroky žiačok 3.E sa v piatok 23. septembra 2022 vybrali do žilinských ulíc vpísať BIELYMI PASTELKAMI ľuďom to, čo v obyčajný deň nie sú schopní vidieť. 

      S pokladničkami v rukách a úsmevom na tvári sme sa snažili pomôcť slabozrakým ľuďom, ktorých sny žijeme každý deň bez toho, aby sme si to uvedomili.

      Verejná zbierka Biela pastelka  je jednou z najväčších zbierok na Slovensku. Výnosy zo zbierky sú samozrejme pod prísnym dohľadom. Financie sú použité na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie teda aktivít, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom ľahšie sa začleniť do bežného života.

      Bolo nám potešením pomôcť aj takýmto spôsobom a dúfame, že prinesieme našim činom mnoho ďalších krásnych a plnohodnotných dní pre všetkých ľudí bez rozdielu.

      Ďakujeme za zverenú dôveru Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako organizátorovi zbierky, pani učiteľkám odbornej klinickej praxe v 3.E a hlavne všetkým, ktorí prispeli či už nejakým eurom alebo pomocnou rukou.

      Anna a Katarína 3.E, študijný odbor praktická sestra

     • Medzinárodný týždeň nepočujúcich

     • Dňa 21.septembra sa aj žiaci z II.C PRS  triedy zúčastnili prednášky  v Krajskom centre Nepočujúcich ANEPS. V tomto  týždni  prebieha Medzinárodný týždeň nepočujúcich.

      Prednáška bola zorganizovaná v spolupráci s RÚVZ v Žiline. Predstavili nám svoje združenie, predviedli ukážky merania s „ hluchomerom“ a kto mal záujem, mohlo si dať vyšetriť sluch. V príbehoch zo života , poukázali na situácie  a prekážky  s ktorými sa stretávajú v živote.

      Hlavným cieľom občianskeho združenia je zabezpečiť  realizáciu sociálnych služieb pre nepočujúcich, nedoslýchavých a pre rodičov sluchovo postihnutých detí.

      V ďalších spoločných stretnutiach nás oboznámia o posunkovom jazyku, odzeraní, tlmočení, osobných asistentoch , kompenzačných pomôckach  a iných aktivitách ktoré majú...

      PhDr. Ostráková Mária

     • Plavecká štafeta

     • Dňa 22.9.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na plaveckej štafete na plavárni v Žiline. Okrem oficiálnej skupiny, možnosť reprezentovať našu školu na tomto podujatí nevynechali ani ďalší, ktorí si prišli zaplávať po vyučovaní.

      Veríme, že našich plavcov v budúcnosti nájdeme v radoch záchranárov.

      PaedDr. Peter Bučka, PhD.

     • Plavecká štafeta

     • Dňa 22. 9. 2022 sa na plavárni v Žiline uskutoční plavecká štafeta. Štafeta sa realizuje v čase od 6:00 do 20:00.

      Vstup na plaváreň počas štafety je voľný. SZŠ sa štafety zúčastní počas 6-8 hodiny. Z každej triedy sa štafety počas vyučovania môže zúčastniť maximálne 5 žiakov. Svoju účasť žiaci prekonzultujú s triednou učiteľkou.

      Zraz účastníkov je o 12:40 pred kabinetom TSV. Podujatie organizuje P. Bučka.

      Štartovať je možné aj individuálne po vyučovaní. Žiaci, ktorí predložia učiteľom TSV diplom o účasti, získajú do hodnotenia predmetu TSV známku 1.

     • Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

     • Dňa 16.9.2022 sa uskutočnili Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu.

      Výsledky pretekov

      Dievčatá:

      1. miesto Soňa Tarčaková II.B 

      2. miesto  Zuzana Segečová III.D 

      3. miesto Natália Košová I.D

      Chlapci:

      1. miesto Samo Laco

      2. miesto Alex Bartoš

      3. miesto Timotej Kalnický

      Víťazom gratulujeme Remeková, Bučka

     • Exkurzia v CSS Harmónia

     • Dňa 14.9.2022 sa žiaci IV.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v CSS Harmónia, časť "útulok". Pozreli sme si film, v ktorom žiakov zaujali najmä ťažké osudy klientov, s ktorými sa zdôverili. Uvedomili si, že nie každý má šťastie na rodinu, ktorá poskytuje človeku oporu.

      Prebehla diskusia s pánom vychovávateľom, ktorý sa nám venoval. Prezreli sme si zariadenie, kaplnku, okrasnú aj úžitkovú záhradku, o ktorú sa klienti starajú. Táto exkurzia určite bola prínosná pre budúcich zdravotníkov, pretože spoznávaním rôznych ľudí majú možnosť rozvíjať svoju empatiu.

      Mgr. Gabriela Kováčová

     • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 001/2022

     • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení platných dodatkov (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať časť dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

      Predmetom priameho nájmu sú:

      • nebytové priestory o výmere 16,32 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Strednej zdravotníckej školy na prevádzkovanie školského bufetu.

      viac informácií nájdete na: v časti Škola - Verejné obstarávanie (kliknite sem)

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

     • V pondelok 5. septembra 2022 sa konalo otvorenie nového školského roka 2022/23 spojené so slávnostným otvorením zrekonštruovaného školského internátu pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline.

      Slávnostné otvorenie prebehlo za účasti pani predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej, pani riaditeľky školy Mgr. Daniely Peclerovej, niektorých poslancov zastupiteľstva ŽSK: Mgr. Martina Barčíka, Mgr. Róberta Kaššu a MUDr. Juraja Popluhára, pána riaditeľa odboru školstva a športu ŽSK Mgr. Ľuboša Berešíka, pani riaditeľky odboru zdravotníctva PhDr. Silvie Pekarčíkovej, zástupcu pána riaditeľa odboru správy majetku a investícií Ing. Ivany Šubjakovej a ďalších hostí za zhotoviteľa stavby ŠI MIPE Invest, s.r.o. a projektantov stavby, členov Rady školy pri SZŠ Žilina a zástupcov médií.

      Školský internát bol uzatvorený od školského roka 2019/2020. Od 1.10.2020 sa začala rekonštrukcia školského internátu. Stavba internátu bola financovaná ŽSK v celkovej sume 2,5 milióna eur.

     • Oznam

     • S úctou spomíname na nášho bývalého dlhoročného kolegu Mgr. Františka Thomku, zástupcu školského internátu, ktorý nás náhle opustil.

      kolektív SZŠ Žilina