• Slávnostné ocenenie našich žiakov

     • 27. októbra 2022 boli dvaja žiaci Strednej zdravotníckej školy, Žilina ocenení z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej za ich výnimočný prínos v oblasti umenie a kultúra a mimoriadny čin ľudskosti. Anna Sibilová reprezentovala našu školu na celoslovenskej úrovni v umelecky zameraných súťažiach, má publikačnú činnosť, je aktívnou členkou nášho školského parlamentu a aktuálne pracuje na viacerých projektoch dobrovoľníctva a práce s mladými. Roman Krajčík je bývalý absolvent školy, ale počas svojho štúdia sa aktívne zapájal do charitatívnej a dobročinnej iniciatívy. Svojím vysoko humánnym prístupom k ľuďom, svojou aktívnou prácou je príkladom pre svojich rovesníkov.

     • Online prezentácia trhu práce

     • Dňa 27.10. 2022 v rámci kariérneho poradenstva prebiehala v škole online  prezentácia trhu práce pre študentov štvrtých  ročníkov.  Prezentácia bola zameraná v prvej časti na všeobecné informácie  o budúcnosti trhu práce a druhá odborná  časť poskytla informácie o smerovaní zdravotníctva.

      Mgr. Ľubomíra Jamnická 

     • Projekt Erasmus+

     • Stredná zdravotnícka škola v Žiline prijala výzvu pridať sa k zdravému životnému štýlu a jej žiaci pripravili rôznorodé aktivity zamerané na učenie sa zdravému stravovaniu pre deti základných škôl zo šiestich európskych krajín Slovenska, Talianska, Turecka, Chorvátska, Rumunska a Severného Macedónska.

      Deti si vyskúšali pripraviť slovenské národné jedlo bryndzové halušky, naučili sa ktorý kuchynský odpad je vhodný do kompostu. So zaviazanými očami určovali potraviny pomocou zmyslov, ochutnávali a ovoniavali predložené potraviny a dozvedeli sa aj o ich zložení. Nutričnou váhou počítali zloženie potravín, naučili sa, ktoré potraviny podporujú vznik zubného kazu. Asistenti výživy zo zdravotníckej školy im pripravili aj názorné ukážky obsahu množstva energie, bielkovín, sacharidov, tukov a cholesterolu v rôznych potravinách.

      Aktivitami naplnené dopoludnie zavŕšili ochutnávkou zdravých nátierok ale aj bryndzových halušiek, ktoré si sami urobili.

      Zároveň sa žiaci zlepšili v komunikácii v anglickom jazyku, ktorý bol komunikačným jazykom. 

     • TEJPOVANIE

     • Žiaci tretieho ročníka, ktorí študujú v odbore masér mali možnosť zúčastniť sa kurzu TEJPOVANIA. Osvojili si teoretické vedomosti a praktické zručnosti na základe, ktorých sú schopní aplikovať metódu tejpovania v praxi. Naučili sa, ako pomocou pružných pások podporiť liečbu bolestivých stavov pohybového aparátu. Ďakujeme žiakom, že majú záujem si rozširovať svoje odborné kompetencie.

      Katarína Holienková a Zuzana Adámková

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Kde bolo, tam bolo...Za horami, za dolami, za lúkami rozprestierala sa krajina fantázie...

      Tento rok sme sa opäť zúčastnili celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlasuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

      Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Naši žiaci opäť preukázali obrovskú dávku fantázie, tvorivosti a objavili v sebe umelcov.

      Sprievodným programom výroby záložiek boli rôzne aktivity: spoločnými silami sme učebňu č. 205 premenili na krajinu fantázie. Žiaci sa ocitli v ríši trpaslíkov, princezien, drakov, čarovných predmetov...V ríši, v ktorej vždy vyhráva dobro, láskavosť, tolerancia, vľúdnosť a milé slovo.

      Vyučujúce SJL sa  snažili vytvoriť atmosféru, ktorá žiakov nadchne pre čítanie kníh a naštartuje ich estetické cítenie. Žiaci svoj záväzok voči neznámemu kamarátovi z partnerskej školy čestne splnili a spolu vyrobili okolo 300 záložiek. Vďaka výmene záložiek sme nadviazali príjemnú spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou v Dolnom Kubíne, ktorá bola tento rok našou partnerskou školou.

      Mgr. Lucia Jantošová

     • Školské majstrovstvá vo volejbale

     • Tretie ročníky pod vysokou sieťou dňa 25.10.2022 sa uskutočnilo základné kolo školských majstrovstiev vo volejbale.V turnaji tretích ročníkov zvíťazilo družstvo 3.E pred 3.B a 3.D.

      Víťazovi srdečne gratulujeme Bučka, Remeková

     • Ocenení žiaci v roku 2022

     • Žilinský samosprávny kraj oceňuje žiakov stredných škôl Žilinského kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 2022. 

      V kategórii umenie a kultúra bola ocenená naša žiačka Anna Sibilová.

      V kategórii mimoriadny čin ľudskosti bol ocenený Roman Krajčík.

     • Október je mesiac úcty k starším

     • Október je špecifický tým, že od roku 1990  je mesiacom úcty k starším a je venovaný našim seniorom. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov. Podľa demografických odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.  

      Viac ako inokedy aj my si uvedomujeme, že život plynie ako voda a čas sa nedá nezastaviť. Preto naša trieda I.S odbor sanitár s radosťou prispela malými pozornosťami, kultúrnym programom a celý deň 12.10.2022 venovala seniorom v CSS Straník. Počas nášho pobytu v CSS sme seniorom pomáhali, komunikovali a vyčarili úsmev na tvári.

      V mene celej triedy I.S sanitár želáme všetkým ľuďom, ktorým čas postriebril vlasy a zvráskavel tvár najmä veľa zdravia, pohody a aby ich dní ďalšieho života boli popretkávané len slnkom a radosťou. Vďaka vám všetkým za príjemnú atmosféru a za cenné rady do života také vzácne v dnešnom uponáhľanom svete.  

      Želáme vám ešte veľa radosti zo života!

      PhDr. Oľga Ondrášová a Mgr. Ľubomíra Jamnická

     • Návšteva Britského centra

     • Dňa 10.10. 2022 sa žiaci I.AB a I.D  zúčastnili pod vedením Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Vongrejovej exkurzie do  Britského centra v Žiline . Britské centrum bolo založené v spolupráci s British Council v  Bratislave v roku 2007 na podporu výučby a vzdelávania v anglickom  jazyku.

      Žiaci sa formou prehliadky a prezentácie zoznámili s priestormi centra a jeho činnosťou. Dozvedeli sa veľa nových informácií o možnostiach zapožičania si kníh, CD, DVD, periodík , učebných a študijných materiáloch aktivitách Britského centra.   Ďalej boli žiaci oboznámení s poradenstvom, ktoré centrum ponúka pri príprave na Cambridgeské skúšky.

      Žiakov zaujala široká ponuka študijných materiálov k maturite  obzvlášť sekcia Graded Readers, ktorá ponúka skrátené a zjednodušené výtlačky slávnych diel. Žiaci sa formou prezentácie o Veľkej Británii dozvedeli množstvo zaujímavých faktov o reáliách,  histórii , politickom systéme, erboch a  významných sviatkoch v Spojenom kráľovstve . Taktiež žiaci dostali možnosť  získať čitateľský preukaz zadarmo, ktorú mnohí aj využili.  Sme radi, že návšteva Britského centra bola pre žiakov inšpiráciou a prajeme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka.

      Mgr. Janka Moravčíková

     • Inovatívne streDnutia

     • Nový školský rok 2022/2023 je najmä Rokom mládeže, kedy sa mladí ľudia z rôznych typov škôl stretávajú, aby prezentovali  originálne aktivity a inovácie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu či mimoškolskej činnosti svojej školy a verejného života.

      V tomto školskom roku sa Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja rozhodla vytvoriť jedinečný projekt, ktorý ukáže, že mladí ľudia svojou vlastnou snahou dokážu ovplyvniť svoje smerovanie a budúcnosť tak, aby boli prínosom pre túto spoločnosť.

      Projekt Inovatívne streDnutia vznikol, aby umožnil žiakom predstaviť ich jedinečné schopnosti, ukázal študentom príležitosti na ich ďalší rozvoj a vytvoril priestor na kooperáciu nielen mladých v Žilinskom kraji.

      Projektu sa zúčastnili i členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina, ktorí sa s ostatnými školami stretli v priestoroch zrenovovanej Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, aby predstavili činnosť školského parlamentu v celej šírke, zdôraznili skutočné potreby žiakov v podmienkach súčasného školstva a poukázali na prepájanie formálneho vzdelávania s neformálnym vzdelávaním či samotnou praxou. Okrem našej školy svoje inovácie predstavili i nasledujúce školy: Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš a Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín.

      Členky školského parlamentu a žiačky III.E PRS triedy (Nina Mrázová, Anna Sibilová, Klaudia Sukeníková, Lucia Pastorková, Tamara Taranová) si vopred pripravili PowerPointovú prezentáciu, v ktorej zmapovali činnosť nášho školského parlamentu a predniesli ju pred ostatnými zainteresovanými školami a ich učiteľmi či žiakmi. Podrobnejšie sa venovali dobrovoľníckej činnosti, ktorú členovia parlamentu realizujú v rámci projektu: Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou.

      Projekt vypracovala koordinátorka ŠP v spolupráci s členmi ŠP, aby rozšírili povedomie o dobrovoľníctve a stali sa prínosom pre komunitu, zároveň zaangažovali školu do komunitného života, predstavili ju ako vzdelávaciu inštitúciu, ktorá je schopná konkurovať ostatným zdravotníckym školám na Slovensku a v neposlednom rade si zdokonalili svoje zručnosti v odbore masér. Spomínaný projekt sa začal realizovať v máji  2022 a jeho ukončenie je datované k 22.12.2022. Cieľom projektu je odstránenie problémov pohybového aparátu seniorov v Dome sv. Lazara v Žiline, podanie pomocnej ruky seniorom, aby starkí cítili ľudskú blízkosť, pochopenie a silnú spolupatričnosť od mladých ľudí. Ľudí, ktorých hlavnou úlohou a posolstvom je pomáhať iným bezodplatne a nezištne. Prezentácia práce činnosti nášho školského parlamentu zožala úspech, lebo študentky i koordinátorka boli poctené veľkým potleskom a ponukou na spoluprácu v budúcich rokoch.

      Inovatívne streDnutia boli veľmi inšpiratívne, keďže každá zo zainteresovaných škôl predstavila svoju činnosť a všetci tak mali možnosť vidieť, ako školy s rovnakým zameraním môžu so svojimi žiakmi odlišne pracovať a pripravovať pre nich moderné  a zaujímavé metódy vyučovania. Príkladom pre všetky školy  boli ukážky využívania virtuálnej reality vo vyučovaní; skúsenosti s Erasmus+ programom pre žiakov aj učiteľov v zdravotníctve; Service-Learningové projekty (zážitkové vyučovanie) s dôrazom na dobrovoľnícke projekty a využívanie zdravotníckych mobilných aplikácií pre lepšiu vizualizáciu z pohľadu študenta.

      Po prezentačnej činnosti škôl začala diskusia, do ktorej sa zapojili aj odborníčky z praxe: pani riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Silvia Pekarčíková MPH, MHA a zdravotná sestra z nemocničného zariadenia v Liptovskom Mikuláši pani Bc. Adriana Kovalčíková. Vďaka cenným radám odborníčok z praxe mali študenti možnosť zistiť výhody/nevýhody svojho budúceho zamestnania a objaviť príležitosti na pokračovanie v štúdiu aj v budúcnosti.

      Inovatívne streDnutia budú pokračovať aj v online priestore ako mládežnícke stredy (streDnutia), kedy študenti budú aktívnymi účastníkmi a realizátormi rôznych aktivít, to znamená, že nebudú len pasívne počúvať, ale svojou aktívnou prácou budú sústavne prezentovať nové vzdelávacie postupy a moderné prostredie školy, ktoré si tvoria v spolupráci so svojimi pedagógmi.

      Mgr. Michaela Kántorová, koordinátorka ŠP (bývalá ŽŠR) a členovia ŠP

     • Festival ľudskosti mladých 2022

     • Dňa 28.9.2022 členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja realizovali akciu „Festival ľudskosti mladých 2022“.

      Festival začal v skorých ranných hodinách vo vestibule školy, kde žiaci vítali pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov školy a každého, kto vstupoval do priestorov školy obdarovali milým slovom, príjemným úsmevom, sladkou pochúťkou (čokoládkou), krásnym kvetom (ružou), chutným koláčikom a povzbudzujúcim motivačným citátom. Pedagógom vyjadrili úprimné poďakovanie za ich náročnú prácu, vyzdvihli ich neskutočné odhodlanie odovzdať žiakom dôležité vedomosti a robiť náš školský i verejný život krajším.

      Dôležitou súčasťou celej akcie bola i vlastnoručne vyrobená výzdoba žiakmi školského parlamentu (nástenka s plagátom k plánovanej akcii, srdiečka z farebného papiera, kvety z krepového papiera), ktorá bola príjemným estetickým prvkom dotvárajúcim atmosféru Festivalu ľudskosti mladých 2022.

      Po zrealizovaní podujatia v našej škole sa organizátori festivalu  presunuli do priestorov Domu sv. Lazara v Žiline (DDS), kde deduškov a babičky, pani sestričky a vedenie zariadenia taktiež potešili ružou, čokoládou, koláčikom, no najmä prívetivým slovom v podobe úprimného a čistého citu a výstižnou motivačnou myšlienkou, ktorú si obdarovaní vybrali z tajomného košíka. Naši žiaci sa so starkými veľmi dlho rozprávali, potešili ich básničkou a pesničkou, samozrejme, starkí sa im odvďačili potleskom a oboznámili ich so svojím zaujímavým životným príbehom či ľudským osudom.

      Festival ľudskosti mladých bola pekná akcia s hlbokou myšlienkou šírenia ľudskosti medzi ľuďmi, lebo byť ľudský znamená obetovať seba pre druhých a zastávať hodnoty, ktoré nedehonestujú, nezavádzajú a neubližujú. Myslíme si, že v mnohých prípadoch sme ľuďom na tvári vyčarili úsmev, možno ich až dojali k slzám. Boli to však slzy radosti a šťastia, lebo konečne, po tak dlhom a náročnom období, cítili ľudskú blízkosť a vzájomnú spolupatričnosť.

      Táto akcia výrazným spôsobom obohatila náš organizačný tím. Konečne sme sa mohli socializovať a šíriť tak pozitívnu energiu a empatiu medzi nami navzájom, medzi nami i našimi pedagógmi či prevádzkovými zamestnancami, ale i vo vzťahu k ľuďom, ktorí nepochybne potrebujú cítiť to, že v ich okolí je niekto, komu na nich záleží, niekto, kto sa s nimi rád porozpráva, niekto, kto ich poteší milým úsmevom a pohladením. 

      Mgr. Michaela Kántorová, koordinátorka ŠP (bývalá ŽŠR) a členovia ŠP

     • Exkurzia 2.AA - Tradície Kysúc s.r.o Oščadnica

     • Dňa 26.9.2022 sa aj žiaci 2.AA odboru asistent výživy pridali k oslave Svetového dňa mlieka v školách, ktorý si každoročne pripomíname 28. septembra.

      Navštívili podnik Tradície Kysúc v Oščadnici, ktorý sa zaoberá výkupom a spracovaním ovčieho mlieka, čím prispieva k rozvoju a podpore tradičného ovčiarstva. Prvotným produktom je ovčí syr. Z neho sa vyrába bryndza, ovčie korbáčiky, ovčí syr na grilovanie, ovčí syr ochutený, ricotta a dlhozrejúce syry. Ako vedľajší produkt pri výrobe syra je žinčica. „Robíme to klasicky. Košiarujeme a dojíme tak, ako to robili starí ľudia. Niečo ručne, niečo strojovo. Spracovávame všetko mlieko, zamestnávame ľudí z blízkeho okolia, nemusíme mlieko prevážať a spracujeme všetko doma", sme sa dozvedeli od technologičky.

      Pochutnali sme si na výbornom syrovom občerstvení,  domácich pagáčikoch, domácom kváskom chlebíku, vyskúšali sme jogurtový nápoj s čučoriedkami. Ďakujeme 😊.

      Ing. Paučová, Ing. Lucia Špiláková

     • Žilinský deň zdravia - Asistent výživy

     • 22.9.2022 sa konal na Hlinkovom námestí v Žiline 19. ročník Žilinského dňa zdravia. Na podujatí sa zúčastnili aj žiačky štvrtého ročníka odboru asistent výživy.

      Návštevníkom ponúkali meranie na osobnej digitálnej váhe Tanita, ktorá umožňuje odmerať hmotnosť, percento tuku,  podiel vody,  svalovej hmoty a viscerálneho tuku v tele, vypočítať BMI, metabolický vek a  bazálny metabolizmus . Žiačky  tiež  propagovali význam antioxidantov v ovocí a zelenine a využívali nutričnú váhu na zisťovanie nutričnej hodnoty ovocia a zeleniny (energia, bielkoviny, tuky, sacharidy, cholesterol).

      Ing. Špiláková